Exact Mining and tunneling

Exact Mining and tunneling

Exact Mining and tunneling je soubor řešení pro nákladově a energeticky efektivní těžbu. Je výsledkem spojení znalostí rizik (daných omezeným prostorem, znečištěním vzduchu, hlukem, vibracemi, možným pádem hornin a úniku toxických plynů a výbuchem) a moderních geodetických a geologických metod a v neposlední řadě znalostí plánování a řízení důlních postupů.

Exact Mining a tunneling využívá zkušeností z dlouholeté vývojové činnosti a rozvoje technologií a ze znalostí specialistů s 3D přístupem ke stavbě (více než 10 let v oblasti důlních činností a budování tunelů prostřednictvím své práce ve Skandinávii, Kanadě a v České republice).

Exact Mining a tunneling nabízí:

 • Pro povrchovou těžbu
  • vysoce přesné a detailní modely povrchu dolu včetně periodických aktualizací
  • tvorbu důlní dokumentace, plánů a map
  • ověřené a přesné výpočty objemů zemních prací
  • řízení a monitorování plánů těžby
  • plánování a kontrolování průběhu těžby
 • Pro podzemní díla
  • vysoce přesné a detailní modely tunelů včetně periodických aktualizací
  • tvorbu důlní dokumentace, plánů a map
  • ověřené a přesné výpočty objemů odtěženého materiálu
  • dokumentaci profilů: skutečný stav, projekt – těžba, primární a sekundární ostění
  • 3D dokumentaci díla
  • výpočty objemů podvýrub a navýrub, včetně výpočtů množství materiálu ostění

Lze provést rovněž měření pro důlní stavby technologií laserové skenování a přesné inženýrské geodezie, kvalitativní kontroly tunelů, objemové výpočty, měření poklesů nadloží, optimalizaci zemních prací a obecné řízení a sledování projektů.

02_Mining_and_Tunneling_01a
02_Mining_and_Tunneling_01b
02_Mining_and_Tunneling_02a
02_Mining_and_Tunneling_02b
02_Mining_and_Tunneling_03a
02_Mining_and_Tunneling_03b
02_Mining_and_Tunneling_04a
02_Mining_and_Tunneling_04b
02_Mining_and_Tunneling_05a
02_Mining_and_Tunneling_05b
teamexact.cz » Řešení » Exact Mining and tunneling